Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Новини
ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарюванняЮридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72

 
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи Планована діяльність, її характеристикаГеологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) (газ природний, нафта, конденсат, супутні компоненти – корисні копалини загальнодержавного значення) Липчанської площі. Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища – дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, нафта. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ – філія ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 
Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, в межах спеціального дозволу ресурси корисних копалин по Липчанській структурі рахуються на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні площа розташована в Хустському та Іршавському районах Закарпатської області. Безпосередньо в межах площі розташоване місто Хуст. Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 292,2 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльностіОптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Позитивний аспект – створення робочих місць, забезпечення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)В тектонічному відношенні площа досліджень розміщена в північно-західній частині Солотвинської западини Закарпатського прогину. Липчанська структура сформувалася в умовах пошарового огортання терасоподібного виступу у розмитій поверхні фундаменту міоценовими напластуваннями. В підсольовій частині розрізу північно-східне змикання схилів структури зрізане розломом майже при склепінні. В контурі ізогіпси - 800 м, яка замикається на цьому розломі, структура є ізометричною 2,5×2,5 км; в прирозломній зоні вона розтягується до 5 км. Структура має роздвоєне склепіння висотою 150–170 м вище ізогіпси -800 м з Пн.Зх боку і 100–120 м – з південно-східного боку.Перспективи газоносності пов’язані з мезозойськими та неогеновими породами.Відклади новоселицької світи мають вулканогенне походження. Потенційними колекторами в ній є туфи і туфогенні пісковики. В межах Солотвинської западини вони характеризуються пористістю 0,02–22,3 % та проникністю (0,01–0,6)·10-3 мкм2. Саме з них отримали газ на Солотвинському родовищі. При випробуваннях пласта величина дебіту газу змінювалася в межах 5,6÷137,5 тис. м3/добу; початковий пластовий тиск складав 14,4 МПа.Колекторські властивості нижньотереблянських порід в межах западини на загал характеризуються проникністю 0,1–0,9 мД і пористістю 1–18%, а за зразками тріщинуватих різновидностей 53,7 мД і 24,6%. Товщина окремих пластів пісковиків з підвищеною проникністю сягає 5 м (свердловина №1-Гр) Максимальний дебіт газу з нижньотереблянських покладів складав 5,8 тис. м3/добу (свердловина №2-Сл).На Солотвинському родовищі нижньотереблянські газонасичені породи контактують безпосередньо з газоносними туфами новоселицької світи і утворюють з ними єдиний поклад, а солевмісна глиниста товща верхньотереблянської світи виступає надійною покришкою. Аналогічний поклад очікується на Липчанській структурі. Для забезпечення видобутку газу з виявленого покладу необхідне будівництво експлуатаційних свердловин, індивідуальних шлейфів та інгібіторопроводів, установки комплексної підготовки газу (УКПГ) і газопроводу підключення для його подачі в газотранспортну систему. Підготовлений газ планується подавати в газогін Богородчани-Хуст, тиск в якому за останні роки змінювався в межах 2,7–5,5 МПа (залежно від сезону). За такої умови зі зменшенням робочого тиску на УКПГ нижче ніж в газотранспортній системі необхідне введення в експлуатацію компресорного агрегату. Подальша планована діяльність щодо облаштування родовища, буде виконуватись у відповідності до вимог природоохоронного законодавства України.Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В межах земельних ділянок відведених для будівництва свердловин після його завершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: Клімат і мікроклімат: процес - геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) (газ природний, нафта, конденсат, супутні компоненти – корисні копалини загальнодержавного значення) Липчанської площі. Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища – дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка  не є діяльністтю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до річок Тиса, Байлова, Боронявка, Хустець, Ріка, Теребля (передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив характеризується як екологічно допустимий.Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших їх властивостей грунтів). Можливим джерелом забруднення можуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.Природно-заповідний фонд: в межах родовища знаходиться заповідний масив «Долина нарцисів» та пам’ятки природи місцевого значення (передбачено дотримання вимог та обмежень відповідно до Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фонду України»).Рослинний, тваринний світ: Рослинність – прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.Твариний світ – вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.Вплив об'єкту на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти характеризується як екологічно допустимий.Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):  планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля ​(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із вимогами ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести розрахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде – спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Липчанської площі, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів Українипоштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011