Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Державна служба    Нова еліта нації
Професійний розвиток - важлива складова формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»

В умовах проведення комплексної модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, яка закладає підвалини прозорості, ефективності та конкурентоспроможності владних інституцій, важко переоцінити значення людського потенціалу, ролі професіоналізму і компетентності, спроможності результативно працювати в умовах змін зовнішнього і внутрішнього середовищ.

Питання підвищення ефективності функціонування системи підбору кадрів та створення необхідних умов для їх розвитку є актуальними для всіх країн світу. Особливі вимоги висуваються до підбору та підготовки керівників вищого корпусу, адже ефективне державне управління, яке сьогодні зорієнтоване на надання якісних послуг громадянам, неможливе без розвитку лідерських навичок керівних кадрів державної служби та посадових осіб місцевого самоврядування, оскільки саме вони повинні забезпечити ефективну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

читати повністю

 

РОЗПОЧАТО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ З ДОБОРУ ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ «НОВА ЕЛІТА НАЦІЇ»

31 травня розпочато наступний етап конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році - проведення оцінювання учасників конкурсу.

Оцінювання проводиться, відповідно до графіку, інтерв'ю-центрами, створеними в усіх регіонах України на базі регіональних інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

читати повністю

 

Президентський кадровий резерв

"Нова еліта нації"

 

Оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році

На виконання Указу Президента України від 05.04.2012 № 246 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» оголошується конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році.

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» формується з метою добору та підготовки до роботи у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку, найбільш обдарованих громадян України.

читати повністю

 

НОВА ЕЛІТА НАЦІЇ

ЛИШЕ ОДИН З ДЕСЯТИ УЧАСНИКІВ БУДЕ ЗАРАХОВАНИЙ ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ «НОВА ЕЛІТА НАЦІЇ»

Завершено прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році.

Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року
№ 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» прийом документів тривав з 10 травня по 25 червня.

1081 особа подала документи до участі у конкурсі, зокрема по регіонах:
АР Крим – 58, Вінницька обл. – 22, Волинська обл. – 52, Дніпропетровська обл. – 81, Донецька обл. – 86, Житомирська обл. – 54, Закарпатська обл. – 36, Запорізька обл. – 40, Івано-Франківська обл. – 22, Київська обл. – 32, Кіровоградська обл. – 38, Луганська обл. – 14, Львівська обл. – 22, Миколаївська обл. –40, Одеська обл. – 20, Полтавська обл. – 53, Рівненська обл. – 33, Сумська обл. – 66, Тернопільська обл. – 26, Харківська обл. – 63, Херсонська обл. – 9, Хмельницька обл. – 46, Черкаська обл. – 14, Чернівецька обл. – 21, Чернігівська обл. – 35, м. Севастополь – 10, м. Київ – 58.

читати повністю

 

АНКЕТА

Додаток 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Особиста інформація

Працюю

 

 

(посада, орган, установа, підприємство, з якого часу) 

 

 

 

Число, місяць і рік народження

  

 

Місце народження

 

 

Освіта

 

 

(повне найменування навчального закладу, дата закінчення) 

 

 

 

Спеціальність

 

 

Кваліфікація

 

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

 

Володіння мовами

 

 

(якими, якою мірою) 

Нагороди, почесні звання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранг державного службовця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовий стаж                    

 

 

 

 

(років) 

 

(місяців) 

Стаж державної служби     

 

 

 

 

(років) 

 

(місяців) 

Обраний (обирався) депутатом             

 

 

 

 

(рада) 

 

(рік) 

Сімейний стан

 

 

(члени сім’ї, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживаю

 

 

(домашня адреса, контактний телефон, електронна адреса) 

 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Й Н И Й Л И С Т

ЗРАЗОК

Бланк організації

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Й Н И Й   Л И С Т


Посадова особа, що рекомендує учасника конкурсу, для зарахування до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                      (посада керівника, підпис, ініціали та прізвище)


Прізвище, ім’я та по-батькові учасника конкурсу____________________________________
__________________________________________________________________________________
Посада, яку займає на даний момент, з якого часу __________________________________
___________________________________________________________________________________
Характеристика ділових якостей ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Характеристика моральних якостей _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«__» _________________ 2012                                 _______________________

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

ЗРАЗОК

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

 

Обсяг тез – не більше 5 сторінок формату А-4 (210 х 297).

Тези готуються за пріоритетними сферами державного управління:

- фінансово-економічної сфери;

- соціально-гуманітарної сфери;

- сфери інвестицій та інновацій;

- сфери паливно-енергетичного комплексу;

- сфери сільського господарства;

- сфери житлово-комунального господарства.

 

Тези подаються двома мовами (державною та однією з мов Європейського Союзу на паперових та електронних носіях ( диски, флешці або надіслати на електронну адресу у файлі формату Word (*.doc)).

Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; вирівнювання – "За шириною"; міжрядковий інтервал – "Полуторний" (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС України)).

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок.

Титульний аркуш зараховується до загальної нумерації сторінок тез роботи, але номер сторінки на титульному аркуші  не проставляють.

 

Повідомлення

ЗРАЗОК

                                                                    Голові Комісії з питань                                           
                                                                    Президентського кадрового резерву                   

                                                                        «Нова еліта нації»                                                                 
                                                                                  ______________________________
                                                                                                  (прізвище, ініціали)

 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Я, __________________________________________________________________________________,
повідомляю про відсутність обставин, що унеможливлюють зарахування мене до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» і перебування в ньому, визначених пунктом 11 Положення про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації», затвердженого Указом Президента України
від 05.04.2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації». 
«___»  _____________ 2012 року                                           ___________________
                                                                                                  (підпис)

 

ЗГОДА

ЗРАЗОК

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________ ,

(П. І. Б.)

(народився «____» ____________ 19___ року, паспорт серії ___ №____________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду _______________________ ) (повна назва володільця, суб’єкта господарювання)

на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі уточнену інформацію та надавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання.

 

«____» ____________ 20___ року, ___________________________  (_____________________________)

Особу та підпис ____________________________________________ перевірено

Відповідальна особа ________________________________  (______________________________) М. П.

 

ЗГОДА

ЗРАЗОК

 

 

ЗГОДА

на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на участь у конкурсі з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»

Я, ______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________________________________________________

(дата і місце народження)

зареєстрований (зареєстрована) за адресою ______________________________________

__________________________________________________________________________________

та фактично проживаю за адресою ________________________________________________

__________________________________________________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків* ___________________________________________________________________________________

претендую на зайняття посади _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(найменування посади та  органу державної влади чи органу місцевого самоврядування)

і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.

 

____ ____________ 20__ р.                                                                                   ____________________

(підпис)

 

* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків до згоди додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

 

ЗГОДА

ЗРАЗОК

ЗГОДА

на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на участь у конкурсі з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»

Я, _________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________________________________________

(дата і місце народження)

зареєстрований (зареєстрована) за адресою ___________________________

______________________________________________________________________

та фактично проживаю за адресою ____________________________________

_____________________________________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків* ______________________________________________________________________

претендую на зайняття посади ________________________________________

______________________________________________________________________

(найменування посади та  органу державної влади чи органу місцевого самоврядування)

і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.

 

____ ____________ 20__ р.                                                                                   ____________________

(підпис)

 

* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків до згоди додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).


Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011